Strategie

STRATEGIA - VIZIUNE, OBIECTIVE ȘI REZULTATE AŞTEPTATE

Pentru Strategia de Dezvoltare completă, accesati Strategia de Dezvoltare Locala revizuita - august 2019 

OBIECTIVE

strategieViziunea generală a Strategiei este cea de a valorifica potenţialului existent la nivel teritorial prin înfiinţarea de noi investiţii în acvacultură şi în procesarea produselor de acvacultură în vederea creşterii locurilor de muncă în domeniul acvaculturii.

 

Rolul imediat al Strategiei în dezvoltare al teritoriului îl reprezintă creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul promovării unor acţiuni viitoare menite să asigure creşterea economică locală. Implicarea actorilor locali reprezentativi: entitaţi publice, ONGuri, producatori licenţiaţi în acvacultură, operatori economici ce activează direct sau indirect în sectorul piscicol şi de acvacultură de pe teritoriul a 14 unitaţi administrative situate dealungul cursului Râului Mureş, a Secaşului şi a afluenţilor acestora în activităţi comune de consultare, animare şi grupuri de lucru oferă Strategiei de Dezvoltare a FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților acestora legitimitate în vederea obținerii finanțării prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare precum și obiectivul general al FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților acestora este dezvoltarea economică şi socială la nivel subregional în baza unor acţiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman şi instituţional.â

În urma consultării între toţi partenerii relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul FLAG și pe baza analizei SWOT, au fost identificate nevoile de finantare si s-au stabiliti măsurile relevante pentru teritoriul vizat, care vor contribui la atingerea obiectivelor SDL.

 

Obiectivele specifice ale strategiei au fost ierahizate astfel :

 1. Modernizarea infrastructurii legale de acvacultură și creșterea viabilității exploatațiilor piscicole și de acvacultură și a competitivității tuturor tipurilor de acvacultură în toată zona FLAG, promovarea tehnologiilor inovatoare și a gestionării durabile a exploataților. Îmbunătățirea performanței economice și modernizarea exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață.
 2. Diversificarea și consolidarea activităților în teritoriu (zona de acvacultură) și în special pentru lucrătorii în acvacultură în vederea înfințării unor activități ce oferă o alternative ocupaționala față de activitatea de acvacultură;
 3. Protecția mediului și combaterea fenomenelor negative asupra factorilor de mediu.
 4. Valorificarea potențialului cultural și a identității locale specifică zonei delimitate de Bazinul Mureșului (din cadrul teritoriului FLAG) și a afluenților acestora în vederea promovării valorilor locale în legătură strânsă cu sectorul de pescuit și acvacultură;

 

Această ierahizare a fost facută in urma realizarii a 14 actiuni de animare si informare a teritoriului și a 3 intalniri ale partenerilor din cele 14 unități administrativ teritoriale, precum si a interpretării chestionarelor intocmite in cadrul acestor întalniri.

 

In ceea ce privește indicatorii de rezultat aferenți fiecărui obiectiv aceștia au fost estimați și fixați în funcție de importanța pentru teritoriu a intervenților/masurilor necesare aferente fiecărui obiectiv în parte. În sensul Priorității Uniunii Europene nr. 4 Prin SDL au fost fixați ca și indicatori de rezultat – numărul de locuri de muncă create și numărul de locuri menținute ca urmare a intervenției măsurilor din SDL. Cumulat, pe obiective situația țintelor indicatorilor de rezultat este următoarea:

 • Obiectiv 1 – 16 locuri de munca create și mentinute (10 menținute 6 create)
 • Obiectiv nr. 2 – 6 locuri de muncă create și menținute (3 menținute 3 create)
 • Obiectiv nr 3 – 4 locuri de muncă create și menținute (2 menținute 2 create)
 • Obiectiv nr. 4 – 1 loc de muncă menținut

 

MĂSURI STRATEGICE (fișe și calendar de implementare)- Maxim 10 pag.

In cadrul strategiei de Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității au fost prevăzute următoarele măsuri:

 • Măsura 1- Sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi serviciilor în sectorul pescăresc şi de acvacultură
 • Masura 2- Consolidarea și diversificarea activităților de pescuit și acvacultură
 • Măsura 3 - Protecția mediului -Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu
 • Măsura 4 - Revitalizarea și valorificarea Identității locale

 

OBIECTIVE

INDICATORI DE REZULTAT

(a se vedea cap. 3.2. din POPAM)

Tinte pentru indicatori

Obiectivul 1

Modernizarea infrastructurii legale de acvacultură și creșterea viabilității exploatațiilor piscicole și de acvacultură și a competitivității tuturor tipurilor de acvacultură în toată zona FLAG, promovarea tehnologiilor inovatoare și a gestionării durabile a exploataților. Îmbunătățirea performanței economice și modernizarea exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață.

Locuri de muncă create

6

Locuri de muncă menținute

10

Obiectivul 2

Diversificarea și consolidarea activităților în teritoriu (zona de acvacultură) și în special pentru lucrătorii în acvacultură în vederea înfințării unor activități ce oferă o alternative ocupaționala față de activitatea de acvacultură;

 

Locuri de muncă create

 

3

Locuri de muncă menținute

3

Obiectiv 3

Protecția mediului și combaterea fenomenelor negative asupra factorilor de mediu.

 

 

Locuri de muncă create

 

 

2

Locuri de muncă menținute

2

Obiectiv4

Valorificarea potențialului cultural și a identității locale specifică zonei delimitate de Bazinul Mureșului (din cadrul teritoriului FLAG) și a afluenților acestora în vederea promovării valorilor locale în legătură strânsă cu sectorul de pescuit și acvacultură;

 

Locuri de muncă create

 

 

 

 

0

Locuri de muncă menținute

1

 

OBIECTIVE

MĂSURI

Obiectivul 1

Modernizarea infrastructurii legale de acvacultură și creșterea viabilității exploatațiilor piscicole și de acvacultură și a competitivității tuturor tipurilor de acvacultură în toată zona FLAG, promovarea tehnologiilor inovatoare și a gestionării durabile a exploataților. Îmbunătățirea performanței economice și modernizarea exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață.

Măsura 1

Sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi serviciilor în sectorul pescăresc şi de acvacultură

Obiectivul 2

Diversificarea și consolidarea activităților în teritoriu (zona de acvacultură) și în special pentru lucrătorii în acvacultură în vederea înfințării unor activități ce oferă o alternative ocupaționala față de activitatea de acvacultură;

Masura 2

Consolidarea și diversificarea activităților de pescuit și acvacultură

Obiectiv 3

Protecția mediului și combaterea fenomenelor negative asupra factorilor de mediu.

Măsura 3

Protecția mediului -Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu

 

Obiectiv 4

Valorificarea potențialului cultural și a identității locale specifică zonei delimitate de Bazinul Mureșului (din cadrul teritoriului FLAG) și a afluenților acestora în vederea promovării valorilor locale în legătură strânsă cu sectorul de pescuit și acvacultură;

Măsura 4

Revitalizarea și valorificarea Identității locale

REZULTATE ASTEPTATE

Implementarea Strategiei va genera beneficii incontestabile zonei aducând un plus valoare prin atingerea obiectivelor specifice enumerate mai sus. Oportunitatea finanțării europene din FEPAM prin POPAM creează certitudinea folosirii raționale a resurselor în special pentru o dezvoltarea economică zonală capabilă dă ducă la creșterea numărului de locuri de muncă și a coeziunii teritoriale așa cum prevede Prioritatea Uniunii Europene nr. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale.

 

În sensul celor menționate mai sus implementarea optimă a SDL va duce în general la îndeplinirea Obiectivelor specifice. Astfel, ca și rezultate vom avea următoarele:

 1. O infrastructură legată de acvacultură mai dezvoltată, exploatați piscicole viabile și cu o competitivitate și orientare crescută pe piață, creșterea volumului de producție în ferme.
 2. Activități alternative funcționale și profitabile pentru lucrătorii din acvacultură menite să asigure un plus de valoare și venit material.
 3. Zone menite să promoveze Valorificarea potențialului cultural și a identității locale specifică zonei delimitate de Bazinul Mureșului (din cadrul teritoriului FLAG) și a afluenților acestora;
 4. Un mediu mai curat cu fenomene negative mai puține și cu efecte mai mici asupra factorilor de mediu. Braconaj combătut.

 

Existența unei echipe compacte organizate și cu experiență care constituie managementul FLAG se înscrie în cadrul rezultatelor așteptate (ținând cont că FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora este un FLAG nou care nu a solicitat și/sau primit finanțare în perioada 2007-2013 ).

 

În linii mari și raportat la obiectivul general rezultatul așteptat este o creștere a economiei și implicit reducerea fenomenelor sociale negative prin menținerea locurilor de muncă existente și crearea de noi locuri de muncă prin implementarea proiectelor din cadrul SDL

In ceea ce privește rezultatul din punct de vedere al indicatorilor de rezultat în conformitate cu Prioritatea nr. 4 a Uniunii Europene asteptările sunt următoarele:

 • Cel puțin 16 locuri menținute în zona de acvacultură menținute;
 • Cel puțin 11 locuri de muncă nou create prin implementarea proiectrlor din cadrul SDL

 

TOTAL STRATEGIE 27 LOCURI DE MUNCA (create /menținute)

Crearea de locuri de muncă duce la creştere economică în ansamblu şi la ridicarea nivelului de trai ca rezultat clar al implementări SDL

CARACTERUL INTEGRAT

Caracterul integrat al Strategie de Dezvoltare Locală este reflectat în accentul pus pe teritoriul bine delimitat al FLAG prin necesitatea încadrării în teritoriu a intereselor locale integrate, pe termen lung în baza unui un proces de planificare deschis, incluziv și transparent în baza căruia cumunitatea a ales obiectivele și acțiunile componente ale SDL. Corelarea SDL cu proiectele de dezvoltare cuprinzătoare cum ar fi Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, Strategia Națională a sectorului Pescăresc, Prioritățile Uniunii Europene, Programele Operaționale, etc reprezintă un alt element ce confer caracterul integrat documentului programmatic. Totodată implementarea strategiei poate influența într-o anumită măsură la nivel territorial viitorul economic al zonei.

 

Strategia de dezvoltare Locală a FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora survine din interiorul comunități și este construită pentru a asigura nevoile de dezvoltare ale teritoriului respectiv şi este concepută astfel încât să poată genera sinergii cu alte programe prin aplicarea coordonată a acţiunilor propuse. Setul de acţiuni contribuie atât la obiectivele tematice care pot asigura finanţarea din FEPAM și POPAM, cât şi la obiectivele de dezvoltare ale altor strategii și programe conform celor prezentate la pct. 1.2.2. lid D din prezenta SDL.

 

În cadrul strategiei de dezvoltare a zonei de pescuit şi acvacultură propusă, caracterul integrat al acesteia este dat de faptul că răspunde prin măsurile propuse, tutoror necesităţilor identificate de către societate în general și de producatorii în acvacultura, societăţi comerciale împlicate direct sau indirect în procesul de pescuit şi acvacultură şi organizaţii neguvernamentale cu obiective ce ţin de pescuit şi de mediu, în special. Astfel, deși diferite în esență, cele 4 masuri propuse prin SDL urmăresc în principal aceeași direcție strategică și anume de a menține și de a crea locuri de muncă.

CARACTERUL INOVATOR

În general caracterul inovator al SDL constă în faptul că pornește de la nevoi specifice ale teritoriului, tinde să le acopere prin activități și procese specifice pliate pe posibilitățile teritoriului și cu folosirea unor resurse din teritoriu pentru a putea dezvolta produse noi prin posibilitatea aplicării unor tehnici noi sau noi sisteme de organizare. Strategia prin masurile propuse stimulează inovarea în rândul posibililor beneficiari, proiectele care vor evidenția soluții inovatoare fiind incurajate prin viitoarele Ghiduri ale Solicitantului aferente masurilor propuse.

 

Caracterul inovator al strategiei este dat și de anumite activități și tehnici inovative propuse în ceea ce priveşte utilizarea produselor de acvacultură în industrii profitabile cu valoare adăugată sporită – respectiv utilizarea produselor de acvacultură pentru obţinerea de produse farmaceutice respectiv vitamina/acizii Omega 3, utilizarea unui procent din producția de acvacultură pentru repopularea unor cursuri de apă naturale, folosirea energiei verzi în procesul de producție și sau procesare.