Prezentare

prezentareStrategia de dezvoltare a Bazinului Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora reprezintă un demers ambițios dar foarte necesar în procesul de satisfacere a nevoii de creștere a coeziunii și de dezvoltare a teritoriului, cu implicații foarte clare în domeniile de acvacultură și pescuit. Strategia are ca și temă generală promovarea și derularea unor acțiuni specifice în vederea implementării unor proiecte finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime menite să contribuie la creșterea economică locală bazată pe sporirea numărului de locuri de muncă în domeniul acvaculturii, pescuitului și în alte domenii relevante, legate direct sau indirect cu sectorul de pescuit și acvacultură.

 

Poziţionarea geografică a zonei, respectiv în bazinul Mureşului – al doilea râu ca mărime din ţara după fluviul Dunarea cu afluenţii aferenţi oferă un potenţial ridicat în ceea ce priveşte înființarea şi modernizarea activităţilor din sfera pescuitului şi a acvaculturii. Având în vedere faptul că în zonă există unitaţi de producţie în acvacultură cu activitate economică ce tinde spre dezvoltare precum şi faptul că există o piaţă de desfacere favorabilă este de necontestată nevoia de dezvoltare a fermelor de acvacultură existente precum și înființarea unor noi ferme de producție în acvacultură. Totodată în teritoriu există lacuri, iazuri, bălți care sunt neamenajate și ale căror potențial nu este exploatat nici de către autoritățile publice și nici de către operatori privați și/sau ONG. Infrastructura din siturile în care se practică acvacultura sau pescuitul recreativ este nedezvoltată in teritoriu. Gradul de poluare a apelor interioare este în creștere remarcăndu-se un alt fenomen negativ și anume cel al braconajului excesiv condamnat ăn special de Asociațile de pescari sportivi care gestionează cursuri de ape din zonă.

 

Necesitatea de dezvoltare este un indicator invers proporţional cu creşterea economică. Astfel zona FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora, la fel ca și toate teritoriile Romaniei, are această necesitate de dezvoltare a tuturor segmentelor şi domeniilor de activitate printre care şi cel piscicol şi de acvacultură a căror dezvoltare poate aduce un plus valoare teritoriului care cuprinde şi zone defavorizate (Blandiana, Galda de Jos, Rapoltu Mare). Rolul imediat al Strategiei în dezvoltare al teritoriului îl reprezintă creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul promovării unor acţiuni viitoare menite să asigure creşterea economică locală. Implicarea actorilor locali reprezentativi: entitaţi publice, ONGuri, producatori licenţiaţi în acvacultură, operatori economici ce activează direct sau indirect în sectorul piscicol şi de acvacultură de pe teritoriul a 14 unitaţi administrative situate dealungul cursului Râului Mureş, a Secaşului şi a afluenţilor acestora în activităţi comune de consultare, animare şi grupuri de lucru oferă Strategiei de Dezvoltare a FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților acestora legitimitate în vederea obținerii finanțării prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

 

Înfiinţarea, respectiv dobândirea statutului juridic de asociaţie conform O.G. 26/2000, a parteneriatului propus precum şi informarea şi conştientizarea comunităţilor, instruirea liderilor locali, elaborarea unor studii specifice şi elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a zonei pescăreşti şi de acvacultură reprezintă se bazează pe valorificarea unei oportunităţi reale de creştere şi dezvoltare economică locală în strânsă legătură cu Obiectivul specific din cadrul Priorităţii Uniunii Europene nr. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale.

 

În ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a zonei de pescuit şi acvacultură propusă, caracterul integrat al acesteia este dat de faptul că răspunde prin măsurile propuse, tutoror necesităţilor identificate de către societate în general și de producatorii în acvacultura, societăţi comerciale împlicate direct sau indirect în procesul de pescuit şi acvacultură şi organizaţii neguvernamentale cu obiective ce ţin de pescuit şi de mediu, în special.

 

Caracterul inovativ al viitoarei strategi va fi dat de anumite activități inovative incluse în masurile de finanțare în ceea ce priveşte utilizarea produselor de acvacultură în industrii profitabile cu valoare adăugată sporită – respectiv utilizarea produselor de acvacultură pentru obţinerea de produse farmaceutice respectiv vitamina/acizii Omega 3, utilizarea unui procent din producția de acvacultură pentru repopularea unor cursuri de apă naturale, folosirea energiei verzi în procesul de producție și sau procesare.

 

Viziunea generală a Strategiei este cea de a valorifica potenţialului existent la nivel teritorial prin înviinţarea de noi investiţii în acvacultură şi în procesarea produselor de acvacultură în vederea creşterii locurilor de muncă în domeniul acvaculturii. Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare precum și obiectivul general al FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora este dezvoltarea economică şi socială la nivel subregional în baza unor acţiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman şi instituţional.

 

Obiectivul general se bazează în principal pe menținerea și creșterea numărului de locuri de muncă în teritoriu.

 

Obiectivele specifice ale strategiei sunt:

  1. Modernizarea infrastructurii legale de acvacultură și creșterea viabilității exploatațiilor piscicole și de acvacultură și a competitivității tuturor tipurilor de acvacultură în toată zona FLAG, promovarea tehnologiilor inovatoare și a gestionării durabile a exploataților. Îmbunătățirea performanței economice și modernizarea exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață.
  2. Diversificarea și consolidarea activităților în teritoriu (zona de acvacultură) și în special pentru lucrătorii în acvacultură în vederea înfințării unor activități ce oferă o alternative ocupaționala față de activitatea de acvacultură;
  3. Protecția mediului și combaterea fenomenelor negative asupra factorilor de mediu. Implementarea Strategiei va genera beneficii incontestabile zonei aducând un plus valoare prin atingerea obiectivelor specifice enumerate mai sus.
  4. Valorificarea potențialului cultural și a identității locale specifică zonei delimitate de Bazinul Mureșului (din cadrul teritoriului FLAG) și a afluenților acestora în vederea promovării valorilor locale în legătură strânsă cu sectorul de pescuit și acvacultură;

 

Oportunitatea finanțării europene din FEPAM prin POPAM creează certitudinea folosirii raționale a resurselor în special pentru o dezvoltarea economică zonală capabilă dă ducă la creșterea numărului de locuri de muncă și a coeziunii teritoriale așa cum prevede Prioritatea Uniunii Europene nr. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale.