Fișa Măsuri - 4

 

Măsura nr.4

Denumirea Măsurii:

Revitalizarea şi valorificarea identităţii locale

 

Obiectivul măsurii și miza intervenției

Măsura urmărește îndeplinirea Obiectivului 4, iar miza o reprezintă valorificarea potențialului cultural și a identității locale specifică zonei delimitate de Bazinul Mureșului, Secașelor (din cadrul teritoriului FLAG) și a afluenților acestora în vederea promovării valorilor locale în legătură strânsă cu sectorul de pescuit și acvacultură;

Domeniul de acțiune

Dezvoltare locală și promovarea zonei

Complementaritate și delimitare

Complementaritate: POR 2014-2020 (AP5); PNDR 2014-2020 (M07; M19). Delimitare: Măsura finanțează proiecte mici destinate nevoilor locale, din zona FLAG.

Beneficiarii țintă

Autorități publice; Regii autonome; Agenți economici (SC, II, PFA, ÎF); Organizații/asociații de pescari; ONG-uri

Criterii orientative de selecție

Locuri de muncă create/menținute; Contribuția la obiectivele SDL; Calitatea proiectului; Viabilitatea economică și tehnică; Contribuția la protecția mediului.

Tipuri de acțiuni (exemple)

 • Organizare evenimente de promovare a valorilor şi tradiţiilor locale-festivaluri, târguri cu specific pescăresc şi local, ateliere de creaţie
 • Spaţii destinate valorificării identităţii locale - muzeu, trasee tematice etc
 • Promovarea produselor din peşte prin realizarea- participarea la evenimente specifice
 • Realizare de lucrări de specialitate/promovare- ghiduri, pliante, hărţi, filme, monografii
 • Proiecte cu caracter inovator (ex. hărţi online);Etc.

Alocare financiară totală (POPAM + BN)

50000 EURO / 222925 LEI

Cofinanțare/contribuție beneficiarilor (%)

 • mimim 50 % pentru IMM-uri, de regulă;
 • minim 70% pentru întreprinderi mari, de regulă;
 • 0% pentru autorități publice și regii autonome;
 • 0% pentru asociații/organizații de pescari și 10% pentru alte entități, când operaţiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale şi: este în interesul colectiv / are un beneficiar colectiv / are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.

Dacă operaţiunile ar putea fi implementate și prin PU1 sau PU2, se aplică nivelul contribuţiilor din cadrul PU1/PU2.

Rezultate estimate

Creșterea vizibilității zonei pescărești; Crearea/menținerea de locuri de muncă

 

 

 

Nr. de proiecte estimate

Cost estimat/

proiect (euro/lei)

Estimarea alocarii financiare totale pe măsură (euro/lei)

(4+5)

Contribuția POPAM – măsură (euro/lei)

Contribuția BN – măsură (euro/lei

Contribuția beneficiarilor (euro/lei)

1

2

3

4

5

6

 

2

27500

50 000

37500

12500

5000

122608,75

222925

167193,75

55731,25

22292,50

 

 1. Obiective specifice: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 4.
 2. Argumentare: Zona se remarcă printr-un potențial natural și cultural important, a cărui valorificare poate fi făcută doar in condițiile unei bune promovări. Măsura este menită să contracareze punctele slabe și amenințările ( promovare scăzută a valorilor și tradiților locale legate de pescuit/peste sau activitățile de acvacultură, lipsa spațiilor amenajate în vederea valorificării identității locale – muzeu pescăresc, parcuri și trasee tematice; dispariția obiceiurilor locale legate de apă, pește și pescuit în zonă), utilizând punctele tari din SWOT (teritoriul are o identitate culturala strâns legată de apele naturale și în special de Râul Mureș de care se leagă multe din îndeletnicirile umane din teritoriu, inclusiv îndeletnicirea pescuitului care se practică sportiv; posibilități de dezvoltare și diversificare a activităților prin valorificarea patrimoniului zonei).
 3. Contribuția la dezvoltarea durabilă: Operațiunile vor avea în vedere protecția mediului prin amplasarea de recipiente pentru colectarea deșeurilor la evenimente și festivaluri.
 4. Caracter inovator este dat de activitățile posibile a se finanța: (ex. hărţi online), realizarea de produse originale.
 5. Resurse financiare și proportia din total strategie (exlusiv cheltuielile de functionare): In cadrul acestei măsuri a fost alocată suma de 50000 euro/ 222925 lei, respectiv in proporție de 3,67% din totalul stategiei(exclusiv cheltuielile de funcționare).
 6. Valoarea adăugată a implementării măsuri: Proiectele finanţate prin această măsură aduc plus-valoare teritoriului/comunității locale prin valorificarea potențialului cultural și a identității locale specifică zonei și prin promovarea valorilor locale în legătură strânsă cu sectorul de pescuit și acvacultură;
 7. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): Beneficiarii direcți sunt entitățile care pot depune proiecte în cadrul prezentei măsuri. Beneficiarii indirecți sunt locuitorii din teritoriul FLAG și persoanele care vizitează zona sau entitățile ce desfășoară activități în teritoriu.