Fișa Măsuri - 3

Măsura nr.3

Denumirea Măsurii:

Protecția mediului -

Sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu

Obiectivul măsurii și miza intervenției

Măsura urmărește îndeplinirea Obiectivului 3, iar miza fiind protecția mediului, combaterea fenomenelor negative asupra factorilor de mediu și creșterea atractivității zonei FLAG

Domeniul de acțiune

Dezvoltare locală și protejarea mediului

Complementaritate și delimitare

Complementaritate: POR 2014-2020 (AP5); POIM 2014-2020 (AP4, AP5); POPAM 2014-2020 (PU1,PU2).

Delimitare: Măsura finanțează proiecte mici destinate nevoilor locale, din zona FLAG.

Beneficiarii țintă

Autorități publice; Regii autonome; Agenți economici (SC, II, PFA, ÎF); Organizații/asociații de pescari; ONG-uri

Criterii orientative de selecție

Locuri de muncă create/menținute; Contribuția la obiectivele SDL; Calitatea proiectului; Viabilitatea economică și tehnică; Contribuția la protecția mediului.

Tipuri de acțiuni (exemple)

 • Campanii de informare, conştientizare privind protejarea mediului şi atenuarea schimbărilor climatice
 • Proiecte ce vizează combaterea braconajului și a activitaților dăunătoare mediului (achizitionare dotari și echipamente pentru combaterea braconajului și a activitaților dăunătoare mediului)
 • Campanii de ecologizare în zona pescărească
 • Investiţii ce vizează colectare de deşeuri pe ape interioare
 • Investiţii ce vizează servicii de întreţinere şi igienizare a zonelor riverane raului Mures si a afluientilor acestuia
 • Proiecte cu caracter innovator

Etc.

Alocare financiară totală (POPAM + BN)

200 000EURO / 891700LEI

Cofinanțare/contribuție beneficiarilor (%)

 • mimim 50 % pentru IMM-uri, de regulă;
 • minim 70% pentru întreprinderi mari, de regulă;
 • 0% pentru autorități publice și regii autonome;
 • 0% pentru asociații/organizații de pescari și 10% pentru alte entități, când operaţiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale şi: este în interesul colectiv / are un beneficiar colectiv / are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.

Dacă operaţiunile ar putea fi implementate și prin PU1 sau PU2, se aplică nivelul contribuţiilor din cadrul PU1/PU2.

Rezultate estimate

Protejarea mediului; Crearea/menținerea locurilor de muncă

 

 

Nr. de proiecte estimate

Cost estimat/

proiect (euro/lei)

Estimarea alocarii financiare totale pe măsură (euro/lei)

(4+5)

Contribuția POPAM – măsură (euro/lei)

Contribuția BN – măsură (euro/lei

Contribuția beneficiarilor (euro/lei)

1

2

3

4

5

6

 

4

55 000

200000

150000

50000

20000

245217,50

891700

668775

222925

89170

 

 1. Obiective specifice: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 3.
 2. Argumentare: Existența unor resurse naturale impune adoptarea unor măsuri de protecție și conservare a biodiversității. Măsura este menită să contracareze punctele slabe și amenințările identificate (gradul de poluare al apelor naturale este în creștere; există fenomenul de braconaj în apele naturale și se practică și furtul din fermele de acvacultură), utilizând punctele tari și oportunitățile din SWOT (caracteristici de mediu favorabile investiţiilor; prezenţa unor entități implicate în activități de mediu).
 3. Contribuția la dezvoltarea durabilă Prin intermediul acestei măsuri se finanțează proiecte/activități ce presupun: campanii de informare, conștientizare privind protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, proiecte ce vizează combaterea braconajului și a activităților dăunătoare mediului, campanii de ecologizare, investiții ce vizează colectarea de deșeuri pe ape interioare, investiții ce vizează servicii de întreținere și igienizare a zonelor riverane râului Mureș etc. Toate masurile FLAG presupun dezvoltarea unor activități în cea mai mare parte generatoare de locuri de muncă contribuind la creșterea bunăstării și la îmbunătățirea calității vieții atăt pentru generațiile prezente cât și pentru generațile viitoare
 4. Caracter innovator: Operațiunile inovative pot viza utilizarea unor concepte/metode inovatoare de implicare a populației în protejarea mediului.
 5. Resurse financiare și proportia din total strategie (exlusiv cheltuielile de functionare): In cadrul acestei măsuri a fost alocată suma de 200000 euro/891700 lei, respectiv in proporție de 14,68 % din totalul stategiei(exclusiv cheltuielile de funcționare.)
 6. Valoarea adăugată a implementării măsurii: reiese din faptul că prin proiectele finanțate se vor crea și menține locuri de muncă in teritoriul FLAG. Prin sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu, măsura contribuie la creșterea atractivității zonei.
 7. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): Beneficiarii direcți sunt entitățile care pot depune proiecte în cadrul măsurii. Beneficiarii indirecți sunt locuitorii din teritoriul FLAG.