Fișa Măsuri - 2

 

Măsura nr.2

Denumirea Măsurii:

Consolidarea şi diversificarea

activităţilor în zona de pescuit şi acvacultură

Obiectivul măsurii și miza intervenției

Măsura urmărește îndeplinirea Obiectivului 2, miza fiind diversificarea și consolidarea activităților în teritoriu (zona de acvacultură) și în special pentru lucrătorii în acvacultură în vederea înfințării unor activități ce oferă o alternative ocupaționala față de activitatea de acvacultură;

Domeniul de acțiune

Economie și dezvoltare locală

Complementaritate și delimitare

Complementaritate: POR 2014-2020 (AP 7); PNDR 2014-2020 (M06, M19); POPAM 2014-2020 (PU1, PU2);

Delimitare: Măsura finanțează proiecte mici destinate nevoilor locale, din zona FLAG Baziunul Mureșului, Secașelor și a afluienților acestora.

Beneficiarii țintă

Autorități publice; Regii autonome; Agenți economici (SC, II, PFA, ÎF); Organizații/asociații de pescari; ONG-uri

Criterii orientative de selecție

Locuri de muncă create/menținute; Contribuția la obiectivele SDL; Calitatea proiectului; Viabilitatea economică și tehnică; Contribuția la protecția mediului.

Tipuri de acțiuni (exemple)

 • Infiintare/Reabilitare unităţi de cazare –pensiuni, campinguri , parcuri tematice , zone de agreement etc.
 • Achizitionare echipamente pentru agreement (barci, hidrobiciclete, pontoane etc)

Infiintare/Reabilitare unităţi de alimentaţie publică cu specific pescăresc-restaurant, ponton, restaurant etc.

 • Amenajare centre de producere/comercializare/închiriere unelte şi acesorii pentru pescuit de agreement
 • Dezvoltarea ecoturism/turism educational/turism pentru pescuit recreativ-sportiv –ambarcaţiuni, pontoane
 • Confecţionarea şi comercializarea produse hand-made cu specific pescăresc
 • Cumparare/Modernizare/reabilitate ambarcaţiuni în scop turistic
 • Proiecte cu character inovativ; Etc.

Alocare financiară totală (POPAM + BN)

550 000 EURO / 2 452 175 LEI

Cofinanțare/contribuție beneficiarilor (%)

 • mimim 50 % pentru IMM-uri, de regulă;
 • minim 70% pentru întreprinderi mari, de regulă;
 • 0% pentru autorități publice și regii autonome;
 • 0% pentru asociații/organizații de pescari și 10% pentru alte entități, când operaţiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale şi: este în interesul colectiv / are un beneficiar colectiv / are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.

Dacă operaţiunile ar putea fi implementate și prin PU1 sau PU2, se aplică nivelul contribuţiilor din cadrul PU1/PU2.

Rezultate estimate

Consolidarea/diversificarea activităților economice locale; Crearea/menținerea de locuri de muncă.

 

 

 

 

Nr. de proiecte estimate

Cost estimat/

proiect (euro/lei)

Estimarea alocarii financiare totale pe măsură (euro/lei)

(4+5)

Contribuția POPAM – măsură (euro/lei)

Contribuția BN – măsură (euro/lei

Contribuția beneficiarilor (euro/lei)

1

2

3

4

5

6

 

5

165 000

550 000

412 500

137 500

275 000

735 652,50

2 452 175

1 839 131,25

613 043,75

1 226 087,50

 

 1. Obiective specifice: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 2.
 2. Argumentare: Măsura este menită să contracareze punctele slabe și riscurile ( lipsa unităților de alimentație publică cu specific pescăresc (restaurant pensiune, ponton-restaurant care să concentreze turiști axați pe segmentul de pescuit/pescuit sportiv; lipsa zonelor turistice de recreere si agrement in zona raului Mureș), utilizând punctele tari și oportunitățile din SWOT (existenţa unor resurse piscicole exploatabile (în special în scop de agrement/sportiv sau turism piscicol, potenţial ridicat pentru ecoturism şi turism piscicol în zonă)
 3. Contribuția la dezvoltarea durabilă: măsura contribuie la diversificarea activităților de acvacultură, iar pentru lucrătorii în acvacultură le oferă activități ocupaționale alternative față de activitatea de acvacultură.
 4. Caracter inovator: Operațiunile inovative pot implica: oferirea de servicii noi; moduri noi de a realiza lucrurile în context local; inovaţii în aplicaţiile tehnologiei informaţiei, etc
 5. Resurse financiare și proportia din total strategie (exlusiv cheltuielile de functionare): In cadrul acestei măsuri a fost alocată suma de 550 000 euro / 2 452 175 lei, respectiv in proporție de 40,37% din totalul stategiei(exclusiv cheltuielile de funcționare.
 6. Valoarea adăugată a implementării măsurii: reiese din faptul că prin proiectele finanțate se vor crea și menține locuri de muncă in teritoriul FLAG si vor oferi alternative de ocupare a forței de muncă din zonă.
 7. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): Beneficiarii direcți sunt entitățile care pot depune proiecte în cadrul măsurii, iar cei indirecți sunt locuitorii și persoanele care vizitează zona sau entitățile ce desfăşoară activități conexe sectorului de pescuit și acvacultură.