Fișa Măsuri - 1

 

Măsura nr.1

Denumirea Măsurii:

Sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi serviciilor în sectorul pescăresc şi de acvacultură

Obiectivul măsurii și miza intervenției

Măsura urmărește indeplinirea Obiectivului 1 prin modernizarea infrastructurii legate de acvacultură și creșterea viabilității exploatațiilor piscicole și de acvacultură și a competitivității tuturor tipurilor de acvacultură în toată zona FLAG, promovarea tehnologiilor inovatoare și a gestionării durabile a exploatațiilor, iar miza o reprezintă imbunătățirea performanței economice și modernizarea exploatațiilor, diversificarea sectorului pescăresc și de acvacultură prin incurajarea investițiilor și atragerea de investitori, în special în vederea creșterii participării și a orientării spre piață.

Domeniul de acțiune

Economie și dezvoltare locală

Complementaritate și delimitare

Complementaritate: POR 2014-2020 (AP2, AP4); PNDR 2014-2020 (M 06, M 19); POPAM 2014-2020 (PU1, PU2, PU5).

Delimitare: măsura finanţează proiecte mici destinate nevoilor locale, din zona FLAG din bazinul Mureșului, Secașelor și a afluienților acestora.

Beneficiarii țintă

Autorități publice; Regii autonome; Agenți economici (SC, II, PFA, ÎF); Organizații/asociații de pescari; ONG-uri

Criterii orientative de selecție

Locuri de muncă create/menținute; Contribuția la obiectivele SDL; Calitatea proiectului; Viabilitatea economică și tehnică;Contribuția la protecția mediului.

Tipuri de acțiuni (exemple)

 • Îmbunătățirea infrastructuri în siturile în care se practică acvacultura;
 • Înfiinţare centre de prima vanzare a pestelui;
 • Achiziţionare de echipamente şi instalaţii pentru producerea furajelor
 • Achiziţionare mijloace de transport peşte pentru comercializare şi/sau produse rezultate în urma procesării;
 • Înfiinţare unităţi de procesare a peştelui;
 • Înfiinţare/modernizare puncte de desfacere a peştelui şi a produselor pescăreşti- magazine/hală;
 • Centre de servicii reparaţii/parcare bărci;
 • Proiecte cu caracter innovator (ex. Magazine online de peşte, magazine mobil pentru comercializarea peştelui, proiecte ce vizează  creșterea eficienței energetice  și îmbunătățirea performanței operatorilor); etc.

Alocare financiară totală (POPAM + BN)

562500 EURO / 2 507 906,25 LEI

Cofinanțare/contribuție beneficiarilor (%)

 • mimim 50 % pentru IMM-uri, de regulă;
 • minim 70% pentru întreprinderi mari, de regulă;
 • 0% pentru autorități publice și regii autonome;
 • 0% pentru asociații/organizații de pescari și 10% pentru alte entități, când operaţiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale şi: este în interesul colectiv / are un beneficiar colectiv / are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.

Dacă operaţiunile ar putea fi implementate și prin PU1 sau PU2, se aplică nivelul contribuţiilor din cadrul PU1/PU2.

Rezultate estimate

Consolidarea sectorului pescăresc/dezvoltarea economiei locale; Crearea/ menținerea de locuri de muncă

 

 

Nr. de proiecte estimate

Cost estimat/

proiect (euro/lei)

Estimarea alocarii financiare totale pe măsură (euro/lei)

(4+5)

Contribuția POPAM – măsură (euro/lei)

Contribuția BN – măsură (euro/lei

Contribuția beneficiarilor (euro/lei)

1

2

3

4

5

6

 

8

104944,03 €

562500 €

421875 €

140625 €

277052,24€

467892,96lei

2507906,25 lei

1880929,69 lei

626976,56 lei

1235237,41 lei

 

 1. Obiective specifice: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 1.
 2. Argumentare: Măsura este menită să contracareze punctele slabe și riscurile identificate (competitivitate redusă a sectorului de acvacultură, Infrastructura in zona de acvacultură slab dezvoltată, numărul fermelor de acvacultură este mic față de potențialul zonei, degradarea infrastructuri din secotorul de acvacultură, etc.), utilizând punctele tari și oportunitățile din SWOT ( existența unui relief propice și a climei propice pentru activități legate de pescuit și acvacultură, existenţa unor cursuri de apă propice ca surse de apă pentru activitatea de acvacultură, existenţa spaţiului adecvat (terenuri) disponibile şi propice pentru înfiinţarea de noi ferme de acvacultură ).
 3. Contribuția la dezvoltarea durabilă: măsura contribuie la dezvoltarea și inființarea unor activități în cea mai mare parte generatoare de locuri de muncă contribuind la creșterea bunăstării și la îmbunătățirea calității vieții atât pentru generațiile prezente cât și pentru generațile viitoare.
 4. Caracter inovator: este dat de activitățile posibile a se finanța: magazine online de peşte, magazine mobil pentru comercializarea peştelui, proiecte ce vizează creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea performanței operatorilor precum și promovarea tehnologiilor inovatoare.
 5. Resurse financiare și proportia din total strategie (exlusiv cheltuielile de functionare) In cadrul acestei măsuri a fost alocată suma de 562500 euro/2 507 906,25 lei ( 41,28 % din totalul stategiei(exclusiv cheltuielile de funcționare
 6. Valoarea adăugată a implementării măsurii 1- Sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi serviciilor în sectorul pescăresc şi de acvacultură, reiese din faptul că prin proiectele finanțate se vor crea și menține locuri de muncă in teritoriul FLAG. Măsura va finanța proiecte care aduc plus-valoare prin realizarea de infrastructură și achiziția de echipamente moderne/îmbunătățite, diversificarea producției locale de acvacultură, creșterea numărului de unități de comercializare și prelucrare a peștelui,et
 7. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): Beneficiarii direcți sunt organizațiile care pot depune proiecte, respectiv, Autorităţi publice, Regii autonome, Ong-uri, organizații/asociaţii pescăreşti, agenti economici, iar cei indirecți sunt locuitorii și persoanele care vizitează zona sau entitățile ce desfăşoară activități conexe sectorului de pescuit și acvacultură.